Zdjęcie
31-03-2014

Dzień informacyjny nt. europejskich funduszy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

28 marca br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się Dzień informacyjny nt. europejskich funduszy dla MŚP.

 

Organizator wydarzenia Magdalena Chawuła-Kosuri, dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła prelegentów. Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką z Uniwersytetu Śląskiego jako współorganizator wydarzenia podkreślił, że takie wydarzenia dotyczą nie tylko sektora MŚP, ale również uniwersytetów i innych podmiotów. „Rozwój naszej gospodarki wymaga, aby przedsiębiorstwa, biznes i uczelnie wyższe były razem”. Arkadiusz Chęciński, członek Zarządu Województwa Śląskiego dodał, że poprzednia perspektywa finansowa pozwoliła na skok cywilizacyjny, obecna perspektywa jest dalszą pomocą, aby ugruntować, to co udało się osiągnąć, tak by można było z tego w przyszłości korzystać.


Jako pierwszy prelegent zabrał głos Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który nakreślił problemy gospodarcze widziane z unijnej perspektywy oraz uzmysłowił, że kraje, które coś produkują lepiej radzą sobie z kryzysem, niż te, których gospodarka opiera się wyłącznie na usługach. „(…) Unia Europejska w obecnym Fundusz Rozwoju Regionalnego nacisk położyła na trzy kierunki: MŚP, innowacje i energetykę”.


Następnie Krystyna Szumilas, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreśliła zebranym, że do myślenia o gospodarce trzeba włączać edukacja, ponieważ ktoś te innowacje musi wprowadzać w życie. W nowej perspektywy finansowej są również środki, aby przygotować młodych ludzi do nowego rynku pracy do konkurowana na rynku europejskim i światowym, na współpracę sektora edukacji z przedsiębiorcami.


Kolejne prezentacje dotyczyły już poszczególnych programów, w których sektor MŚP może szukać wsparcia zarówno w formie pożyczek jak i dotacji. Pierwsza prezentacja przygotowana przez Agnieszkę Walczak oraz Monikę Ptak-Kruszelnicką reprezentujące Urzędu Marszałkowski Województwa Śląskiego dotyczyła finansowania sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt RPO zakłada dofinansowanie do projektów z sektora MŚP w ramach osi priorytetu I dla wszelkich przedsiębiorców w myśl stwierdzenia „od pomysły do przemysłu”,kolejno oś priorytetowa II skierowana jest na e-biznes, oś priorytetowa III w 90% skoncentrowana jest dla MŚP na działania związane z rozwojem inkubatorów przedsiębiorczości, rozwojem istniejących klastrów, sferą turystyki i kultury, w tym na poszerzenie bazy hotelowej oraz około turystycznej oraz na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i procesów, oś IV skupia się na efektywności energetycznej w formie instrumentów zwrotnych, natomiast oś X dotyczy rewitalizacji infrastruktury społecznej i zdrowotnej, w ramach kontynuacji inicjatywy JESSICA. Natomiast wszelkie działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane na kapitał ludzki w nowej perspektywie finansowej wchodzą w Regionalny Program Operacyjny. Wsparcia w tym zakresie możemy szukać w ramach priorytetów VII i VIII na działania związane z przygotowaniem kadry do wprowadzenia na rynek nowego produktu, budowaniem kwalifikacji kadry zarządzającej.


Łukasz Małecki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawił Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który stanowi kontynuację programu Innowacyjna Gospodarka. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 jest zasygnalizowany konkretny obszar wsparcia w ramach jedenastu celów tematycznych, które przekładają się na wsparcie w konkretnych funduszach. Polska zadeklarowała chęć uczestnictwa we wszystkich celach tematycznych. W Strategii Rozwoju Kraju wskazano trzy główne obszary, które będą podlegały wsparciu: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej, podnoszenie sprawności i efektywności państwa.


Po przerwie Radosław Domagała reprezentujący Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybliżył słuchaczom program Life, który ma pełnić funkcję katalizatora poprzez wskazywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań na rzecz środowiska. Nowością w obecnym programie są dwa podprogramy: na rzecz środowiska i na rzecz klimatu. Beneficjentem tego programu może być każdy podmiot gospodarczy: publiczny, prywatny, komercyjny, niekomercyjny, w tym sektor MŚP. Poziom dofinansowania programu na rzecz środowiska wynosi 60% kosztów kwalifikowanych. Wnioski składa się bezpośrednio do Komisji Europejskiej. NFOŚ pełni funkcję informacyjną i koordynacyjną programu Life.


Przedstawicielki Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Katarzyna Walczyk-Matuszyk oraz Aneta Maszewska przybliżyły program Horyzont 2020, jako kolejnego programu sektorowego, gdzie wsparcie otrzymają najlepsze, innowacyjne społecznie projekty z krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Program przewiduje dofinansowanie na badania, rozwój, wdrożenie i komercjalizację produktu. Wiodące pozycję w przemyśle to: nanotechnologie, nanoprzemysł, tematyka rolna, czyste technologie, badania nad energią, inteligentny, zielony przemysł, hałdy poprzemysłowe. Wnioski należy składać elektronicznie poprzez portal Komisji Europejskiej „participant portal”.


Program COSME przybliżyła słuchaczom Lucyna Sikora reprezentująca Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., który ma służyć pomocy przedsiębiorcom, wzmacniać konkurencyjność przedsiębiorstw, promować przedsiębiorczość, także wspierać działania na rozpoczęcie działalności. W drugiej części przedstawicielka GARR S.A. zaprezentowała ofertę sieci Enterprise Europe Network dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako źródło praktycznych informacji dla przedsiębiorców i bezpłatne narzędzie do promowania naszych przedsiębiorstw w Europie, która swoje korzenie ma w połowie lat 80.


Bogatą ofertę dla MŚP w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił Jakub Moskał. PARP świadczy usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe, przedstawia także ofertę związaną z instrumentami finansowymi dla MŚP.


Na zakończenie Michał Gorzelak ze Związku Banków Polskich przedstawił możliwości pomocy finansowej świadczonej przez ZBP. Omawiana instytucja, wskazuje które banki i inne instytucje finansowe mogą udzielić nam gwarancji lub pożyczek.

 

Zdjęcie

Załącznik KPK_ZBP [1347kB]
Załącznik RPO WSL [1400kB]
Załącznik Horyzont 2020_Zasady uczestnictwa MŚP [2314kB]
Załącznik PO IR [1399kB]
Załącznik Participant_Portal [3081kB]
Załącznik Horyzont 2020_Uczestnictwo MŚP [2046kB]
Załącznik LIFE [1585kB]
Załącznik Horyzont 2020_Instrumenty finansowe [2836kB]
Załącznik GARR_COSME [567kB]
Załącznik GARR_EEN [2112kB]
Załącznik Oferta PARP [700kB]
 
Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Kwiecień 2014
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
 
       
Grecka Prezydencja
Europejski Rok Obywateli
co dalej z kulturą?
RPK Politechnika Śląska
Pozytywna Energia Pokolenia 50 +
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Katowice Miasto Ogrodów
Invest in Silesia
Magazyn Euro
Partnerstwo Wschodnie
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl