Zdjęcie

PROGRESS

PROGRESS - Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej wspiera kształtowanie polityki związanej z zatrudnieniem, warunkami pracy, równouprawnieniem płci, włączeniem społecznym i ochroną socjalną oraz różnorodnością i przeciwdziałaniem dyskryminacji

 

Program PROGRESS skierowany jest do:

  • 27 krajów UE
  • krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących
  • krajów EFTA/EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)


Beneficjenci: 

  • organy administracji krajowej
  • organy administracji lokalnej i regionalnej
  • publiczne służby zatrudnienia
  • krajowe urzędy statystyczne
  • wyspecjalizowane instytucje, uniwersytety i instytuty badawcze stowarzyszenia pracodawców i pracowników oraz organizacje pozarządowe


Cele:

Program PROGRESS ma przede wszystkim pomóc w realizacji celów określonych w strategii „Europa 2020".

3 cele pośrednie - główne etapy na wytyczonej drodze:

1. Skuteczne stosowanie przepisów UE dotyczących ochrony pracowników i i ich równego traktowania
Promowanie lepszych standardów w zakresie kontroli, monitorowania i wdrażania przepisów w krajach UE oraz sprawdzanie, w jaki sposób zostały one zastosowane.

2. Lepsze zrozumienie celów UE i poczucie wzajemnej odpowiedzialności za ich realizację
Kraje UE ustaliły wspólne wytyczne i cele, aby usprawnić proces informowania i koordynację oraz przeprowadzanie reform na poziomie krajowym.

3. Skuteczne partnerstwo
Poprawa zaangażowania zainteresowanych stron w proces kształtowania polityki: definiowanie problemu, zbieranie informacji, udział w konsultacjach, opracowywanie możliwych rozwiązań, podejmowanie decyzji, realizowanie polityki i jej ocena.


5 celów bezpośrednich - realizowanych w trakcie całego procesu

1. Skuteczna wymiana informacji i wzajemne uczenie się
Osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki na szczeblu europejskim i krajowym oraz zainteresowane strony wspólnie określają najlepsze praktyki oraz narzędzia oceny w celu poprawy procesu kształtowania polityki, jej wdrażania i uzyskiwania lepszych wyników.

2. Kształtowanie polityki i prawodawstwa UE w oparciu o fakty
W interesie zainteresowanych stron leży dostarczanie wysokiej jakości badań porównawczych i analiz oraz zbieranie istotnych, wiarygodnych i dokładnych informacji.

3. Włączenie zagadnień przekrojowych i spójność
Włączenie kwestii równości (np. równość płci oraz równe traktowanie osób niepełnosprawnych) do wszystkich obszarów polityki i działań oraz gromadzenie danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w określonych obszarach.

4. Poprawa możliwości sieci krajowych i europejskich
Inwestowanie w poprawę możliwości sieci krajowych i unijnych, aby podmioty za nie odpowiedzialne mogły uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i mieć wpływ na kształtowanie polityki na szczeblu unijnym i krajowym.

5. Wysokiej jakości debata na temat polityki z udziałem zainteresowanych stron
Debata dotycząca przepisów prawa, polityki i celów realizowana na szczeblu unijnym i krajowym powinna być konstruktywna i powinny w niej brać udział wszystkie zainteresowane strony.


Budżet:

743,25 milionów euro na okres 2007-2013.

Środki te mają być katalizatorem procesu zmian i modernizacji w pięciu obszarach działania:
1) zatrudnienie (23% środków);
2) integracja społeczna i ochrona socjalna (30%);
3) warunki pracy (10%);
4) walka z dyskryminacją (23%);
5) równość kobiet i mężczyzn (12%).


Dane teleadresowe osób zaangażowanych we wdrażanie Programu PROGRESS w Polsce:

OLGA BĄCZKOWSKA
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Tel: (+48 22) 661 11 61
Fax: (+48 22) 661 12 43
E-mail: Olga.Baczkowska@mpips.gov.pl

EWA CHYŁEK
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Tel: (+48 22) 661 14 94
Fax: (+48 22) 661 14 93
E-mail: Ewa.Chylek@mpips.gov.pl


Więcej informacji o programie


Ogłoszone konkursy i przetargi


Zaproszenia do składania wnioskówŹródło: Komisja Europejska 

 

Zdjęcie


 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl