Zdjęcie
30-12-2011

Europa dla Obywateli

Europa dla Obywateli to program Unii Europejskiej wspierający aktywne obywatelstwo europejskie. Program ten, zaplanowany na lata 2007-2013, dąży do zaangażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej

Program mający na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w  okresie od 2007 do 2013 roku, stanowiący kontynuację i innowację obecnych działań Wspólnoty na rzecz wspierania zaangażowania obywateli w życie publiczne i integrację europejską.


Tematy priorytetowe:

1. Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe
2. Aktywne obywatelstwo europejskie: partycypacja i demokracja w Europie
3. Dialog międzykulturowy
4. Jakość życia ludzi w Europie: zatrudnienie, spójność społeczna i zrównoważony rozwój
5. Skutki polityki Unii Europejskiej dla społeczeństw 

Krajami uczestniczącymi w programie Europa dla Obywateli są:

- państwa członkowskie Unii Europejskiej
- Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania.
- Uczestnictwo w programie jest potencjalnie otwarte dla innych krajów, to jest krajów EFTA, które są członkami EOG4 (Islandia, Liechtenstein i Norwegia), krajów kandydujących (Turcja) i krajów Bałkanów Zachodnich (Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Kosowo na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244), pod warunkiem spełnienia niektórych wymogów prawnych i finansowych (tj. podpisania protokołu ustaleń ustanawiającego szczegółowe zasady ich uczestnictwa w programie).


Beneficjenci: 

Na szczeblu krajowym program jest skierowany do władz i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i sportowych, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, instytutów badających europejską politykę publiczną (tzw. think-thanks) i innych, które stawiają sobie za cel promowanie idei społeczeństwa europejskiego. 


Budżet programu w latach 2007-2013 wynosi 215 mln EUR.


Cele:

Program Europa dla Obywateli powinien przyczynić się do:

· stworzenia obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa w budowaniu coraz bliższej, demokratycznej i otwartej na świat Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej, co pomoże rozwijać obywatelstwo Unii Europejskiej;

· rozwijania poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze;

· umacniania poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską wśród jej obywateli;

· pogłębienia tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy, którzy szanując i promując różnorodność kulturową i językową wnoszą wkład w dialog międzykulturowy.


Program ma następujące cele szczegółowe, które będą realizowane na poziomie ponadnarodowym:

· gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i wartości, wyciągania wniosków z historii i budowania potencjału na przyszłość;

· wspieranie działań, debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, wspólną historią i kulturą dzięki współpracy w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim;

· przybliżanie Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej historii;

· zachęcanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów uczestniczących do wzajemnych kontaktów umacniających dialog międzykulturowy oraz eksponujących zarówno różnorodność, jak i jedność Europy. Należy położyć szczególny nacisk na zacieśnianie więzi między obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej w składzie z 30 kwietnia 2004 r. i państw członkowskich, które przystąpiły do UE po tej dacie.

 

Działania:

W ramach nowego programu znajdą się zarówno już funkcjonujące rozwiązania (np. partnerstwo miast, wspieranie organizacji pozarządowych) jak i nowe pomysły (np. organizacja dużych imprez medialnych). Podkreśla się potrzebę komplementarności niniejszych inicjatyw z innymi programami Wspólnoty uwzględniających kwestie obywatelstwa (np. Program Młodzież) oraz ponadnarodowy charakter przedsięwzięć. Skala i zakres projektów będą zależały od sytuacji społecznej, będą to między innymi: konferencje, seminaria, szkolenia, debaty ekspertów, publikacje, imprezy kulturalne, sondaże, i inne. 

Działania te zostały podzielone na cztery grupy:

Działanie 1: Aktywne obywatelstwo Europy (min. 45% budżetu)

· Miasta partnerskie

· Projekty obywatelskie i środki wsparcia


Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (ok. 31% budżetu)

· wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

· wsparcie strukturalne dla organizacji badających i analizujących porządek publiczny oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego 


Działanie 3: Razem dla Europy (ok. 10% budżetu)

· Wydarzenia medialne

· Badania 

· Narzędzia informacji i rozpowszechniania  


Działanie 4: Aktywna pamięć europejska (ok. 4% budżetu)


Budżet: 215 mln euro.


Kontakt: 
Europa dla Obywateli w Polsce
Instytut Adama Mickiewicza
Ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
Tel. 022 447 61 25


Fundusze na 2012 rok

kalendarz 2008-2013

Więcej informacji

 

Źródło: Komisja Europejska

  
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl