Zdjęcie
02-01-2012

7 Program Ramowy

Siódmy program ramowy (7PR) skupia wszelkie inicjatywy UE związane z badaniami, odgrywając kluczową rolę w realizacji celów wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, wraz z nowym Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), programami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz funduszami strukturalnymi i spójności na rzecz konwergencji i konkurencyjności regionalnej

Struktura:


7 Program Ramowy składa się z czterech programów szczegółowych:

  • Współpraca 
  • Pomysły 
  • Ludzie 
  • Możliwości 

Są one uzupełnione o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

Dodatkowe informacje na temat każdej z czterech kategorii, można uzyskać na stronach:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html
http://cordis.europa.eu/fp7/info-programmes_pl.html 

 

Cele FP7:

· wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, 

· zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki, 

· wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej, 

· zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki, 

· wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych (wykorzystanie zdobyczy nauki także w kulturze w kontekście przemysłów kultury).Beneficjenci:

· przedsiębiorstwa

· uczelnie 

· ośrodki badawcze 

· organizacje lub osoby

· muszą oni mieć siedzibę w państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub państwie trzecim i spełnieniać kryteria określone w Zasadach uczestnictwa (Rozdz. II, sekcja 1, s.12).

· konsorcjaKwalifikujące się kraje:

· Państwa członkowskie UE-27;

· Ppaństwa stowarzyszone - posiadające umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, zawierające zapisy o wkładzie finansowym do budżetu programu ramowego;

· Państwa kandydujące 

· Państwa trzecie - uzasadniony zwiększeniem wkładu wniesionego w realizację celów 7PR.Budżet:
Budżet programu wynosi prawie 53 miliardy euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR.


Działania

· Kategoria WSPÓŁPRACA (Cooperation) obejmuje poniższe działania:

o Badania realizowane w ramach współpracy: europejska doskonałość
o Koordynacja między krajowymi programami badawczymi
o Wspólne inicjatywy technologiczne
o Platformy technologiczne

· Kategoria POMYSŁY (Ideas) obejmuje tzw. „działania pionierskie", które są nadzorowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN). Więcej informacji na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_pl.html

 

· Kategoria LUDZIE (People) obejmują:

o „Szkolenia wstępne naukowców", skierowane głównie do młodych przedsiębiorców;
o „Kształcenie przez całe życie", skierowane głównie do doświadczonych naukowców zainteresowanych uzupełnieniem lub nabyciem nowych umiejętności i kompetencji;
o „Partnerstwo i ścieżki rozwoju pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim", które służy wzrostowi mobilności międzysektorowej oraz zapewnia transfer wiedzy poprzez partnerstwa badawcze;
o „Wymiar międzynarodowy", wspomagający kształcenie przez całe życie i rozwój zawodowy naukowców w Unii Europejskiej, przyciągający talenty badawcze spoza Europy;
o „Działania szczegółowe", pomagające usuwać utrudnienia w przepływie naukowców oraz poprawiające ich możliwości zawodowe w Europie.


Wszystkie te działania wchodzą w skład tzw. „Akcji Marie Curie", czyli projektów badawczo-szkoleniowych, skierowanych głównie do instytucji zainteresowanych rozwojem zasobów ludzkich. 
Więcej informacji na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_pl.html

· Kategoria MOZLIWOŚCI (Capacities) ma na celu stymulację możliwości w zakresie badań i innowacji w całej Europie i zapewnienie ich optymalnego wykorzystania, obejmie siedem obszernych dziedzin:

o Infrastruktury badawcze
o Prace badawcze na rzecz MŚP
o Regiony Wiedzy oraz wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych
o Potencjał badawczy
o Nauka w społeczeństwie
o Wspieranie spójnego rozwoju w dziedzinie badań naukowych
o Określone działania we współpracy międzynarodowej
Więcej informacji na stronach: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_pl.html

Więcej informacji o Siódmym Programie Ramowych (FP7) na stronach:

· www.kpk.gov.pl/

· http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html

· http://cordis.europa.eu/pl/home.html 

· http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_pl.html


Aktualne konkursy:

· http://www.kpk.gov.pl/7pr/konkursy.html

· http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

 

Żródło: Komisja Europejska, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 7 Programu Ramowego 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl