Zdjęcie
20-02-2012

Lifelong Learning Programme

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.

Cele programu:

 • powiększenie osobistych doświadczeń nauczanych o wiedzę na temat innych krajów Europy
 • rozwijanie poczucia jedności z Europą
 • wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy
 • szanowanie odmienności kulturowej, wyznaniowej, społecznej, narodowościowej, itd.
 • promocję kreatywności, konkurencyjności, szans na zatrudnienie oraz rozwoju przedsiębiorczości,
 • przyczynienie się do zwiększonego uczestnictwa w programie przez dzieci, młodzież, nauczycieli i kadrę edukacyjną oraz osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i grupy upośledzone ze względów socjalno - ekonomicznych,
 • promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej na wszystkich poziomach nauczania,
 • wspieranie rozwoju innowacyjności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • zrozumienie i szacunek dla praw człowieka, demokracji oraz zachęcanie do tolerancji i szacunku do innych ludzi i kultur.

Skład Programu LLP

W skład pakietu LLP wchodzą:

 • program Comenius
 • program Erasmus
 • program Grundtvig
 • program Leonardo da Vinci
 • program Jean Monnet

Uczestnictwo w programie

Uczestnictwo w programie jest dostępne nie tylko dla państw członkowskich, ale również dla państw członkowskich EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein i Norwegia), Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw kandydujących do UE i potencjalnych kandydatów z Bałkanów Zachodnich zgodnie z zasadami i umowami regulującymi ich uczestnictwo w programach wspólnotowych.

Ponadto Komisja może podejmować współpracę z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy lub Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Beneficjenci programu:

 • uczniowie, studenci, praktykanci i uczniowie dorośli,
 • wszystkie kategorie personelu oświaty,
 • osoby na rynku pracy,
 • instytucje i organizacje zapewniające możliwości kształcenia w kontekście programu,
 • osoby i podmioty odpowiedzialne za systemy i strategie na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i ich organizacje na każdym poziomie, w tym organizacje handlowe oraz izby przemysłowo-handlowe,
 • podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa,
 • stowarzyszenia uczestników, rodziców i nauczycieli,
 • ośrodki i podmioty badawcze,
 • organizacje non-profit, organizacje ochotnicze i organizacje pozarządowe.

Budżet i monitoring

Orientacyjna koperta finansowa dla programu wynosi 6,97 mld euro na okres 2007-2013. Minimalne środki, które mają zostać przyznane na programy sektorowe (zob. poniżej) wynoszą: 13% na Comenius, 40% na Erasmus, 25% na Leonardo da Vinci i 4% na Grundtvig.

Komisja odpowiada za regularne monitorowanie i ocenianie zintegrowanego programu we współpracy z państwami członkowskimi. Państwa członkowskie przedkładają Komisji następujące sprawozdania: sprawozdanie z realizacji programu najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. oraz sprawozdanie z oddziaływania programu do 30 czerwca 2015 r.

Komisja ze swojej strony przedstawia śródokresowe sprawozdanie z osiągniętych rezultatów oraz z oceny jakościowych i ilościowych aspektów realizacji programu najpóźniej do 31 marca 2011 r., komunikat w sprawie kontynuacji programu do 31 grudnia 2011 r. i sprawozdanie z oceny ex post w terminie do 31 marca 2016 r.

Źródło: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11082_pl.htm 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl