Zdjęcie
08-02-2012

Młodzież w działaniu

Program „Młodzież w Działaniu” (ang. Youth in Action; do 2006 r. Program „Młodzież”) - program Komisji Europejskiej skierowany do młodzieży w wieku 13-30 lat oraz pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej

Program w Polsce koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43. W celu promocji programu przeprowadza ona m.in. darmowe szkolenia pracowników młodzieżowych z zakresu zarządzania projektem wymiany i występowania o granty.

CELE PROGRAMU

 • przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi 
 • przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym państw europejskich 
 • rozwijanie osobowości młodych ludzi, zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.

PRIORYTETY PROGRAMU

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” powinny wpisywać się w priorytety określane przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję. Wyróżniamy ich trzy rodzaje: stałe, roczne i krajowe. Priorytety stałe obowiązują każdego roku do końca edycji programu, czyli do 2013 roku. Priorytety roczne, jak sama nazwa wskazuje, określane są każdego roku przez Komisję Europejską, natomiast priorytety krajowe ustalane są na poziomie Narodowych Agencji oraz poszczególnych Akcji.

Prioritety stałe programu:

 • Uczestnictwo młodzieży
 • Obywatelstwo europejskie
 • Różnorodność kulturowa
 • Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami

Roczne priorytety na rok 2012 są następujące:

 • Projekty mające na celu wspieranie młodych ludzi w dążeniu do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
 • projekty poruszające kwestię ubóstwa i marginalizacji
 • Projekty mające na celu rozbudzenie inicjatywy, kreatywności, przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza poprzez inicjatywy młodzieżowe;
 • Projekty promujące zdrowy tryb życia
 • Projekty mające na celu zwiększanie świadomości i zaangażowania młodych ludzi (oraz osób z nimi pracujących) w działania dotyczące globalnych wyzwań ekologicznych oraz zmian klimatu

Prioritety krajowe

 • Narodowa Agencja uprawniona jest do określania priorytetów krajowych, które uwzględniają sytuację społeczną młodych ludzi w danym państwie. W roku 2012 Narodowa Agencja za priorytetowe uznała:
 • włączanie do projektów uczestników należących do mniejszości narodowych i etnicznych
 • współpracę z krajami Europy Wschodniej i Kaukaz
 • realizację działań szkoleniowych oraz projekty z województw podkarpackiego, lubuskiego, opolskiego i świętokrzyskiego

BUDŻET PROGRAMU

Łączny budżet programu na siedem lat (2007-2013) wynosi 885 milionów euro. Finansowany jest zarówno ze środków Komisji, jak i z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Roczny budżet ustala Parlament Europejski i Rada.

Zdjęcie


 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl