Zdjęcie
20-03-2014

Erasmus +

Program Erasmus+, który został uruchomiony 1 stycznia 2014 r., zastępuje siedem wcześniejszych programów (w tym: Uczenie się przez całe życie, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet, wsparcie dla inicjatyw sportowych) oraz wprowadza wiele uproszczeń tak, aby ułatwić dostęp do funduszy edukacyjnych.

Program, którego całkowity budżet opiewa na kwotę 14,7 mld euro, został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013r.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:
• Akcja 1: Mobilność edukacyjna Ocenia się, że w ramach proponowanego budżetu w latach 2014-2020 za granicę może wyjechać nawet 5 milionów osób – studentów, stażystów, wolontariuszy, nauczycieli, pracowników akademickich, szkoleniowców, pracowników organizacji edukacyjnych, pracowników młodzieżowych.

• Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja ta będzie wspierać różne rodzaje działań: partnerstwa strategiczne, w tym projekty sektora młodzieży, sojusze na rzecz wiedzy i sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, platformy informatyczne oraz projekty z udziałem krajów trzecich dotyczące szkolnictwa wyższego. W ramach tych działań będzie można też realizować mobilności uzasadnione celami projektu.

• Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk Akcja ta będzie wspierać działania związane z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, w tym badania, analizy, monitoring wdrażania reform, narzędzia strategiczne (jak EQF, ECTS,ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass), współpracę kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy interesariuszami reform.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

 

Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program będzie dotyczył również specyficznych działań w obszarze szkolnictwa wyższego pod nazwą Jean Monnet oraz
w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Z nowego programu mogą korzystać zarówno studenci, jak i inni uczestnicy systemu edukacji: uczniowie (w tym uczący się dorośli) i nauczyciele kształcenia ogólnego
i zawodowego/trenerzy, pracownicy młodzieżowi (ang. youth workers) i wolontariusze,
a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.

Założenia programu

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających
w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie". Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność - wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi - studentów i dorosłych - zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Uczestnicy programu

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków - program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

  • Programme countries - kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia
  • Partner countries - kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) - kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
  • Pozostałe kraje - udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Agencja Wykonawcza

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) znajduje się w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja kilkunastu finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej, w tym również programu Erasmus+.

W ramach programu Erasmus + EACEA będzie zarządzać akcjami scentralizowanymi.

Władza Krajowa

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Narodowa Agencja

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

 

 

Możliwości programu Erasmus +:

- Erasmus+ umożliwi ponad 4 mln Europejczyków odbycie studiów, szkoleń, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pracę w ramach wolontariatu za granicą.

- W ramach tego programu wsparcie otrzymają międzynarodowe projekty partnerskie, realizowane przez instytucje i organizacje zajmujące się edukacją, szkoleniami oraz młodzieżą. Ich działania będą poświęcone pogłębianiu współpracy między światem edukacji a światem pracy zawodowej i zbliżaniu ich do siebie celem rozwiązania problemu niedoboru kwalifikacji, z którym obecnie borykamy się
w Europie.

- Erasmus+ będzie również wspierać krajowe wysiłki na rzecz modernizacji systemu edukacji, szkolenia i polityki ds. młodzieży. W dziedzinie sportu wsparcie otrzymają projekty poświęcone dyscyplinom masowym i wyzwaniom o skali międzynarodowej, takim jak np. zwalczanie ustawiania wyników wydarzeń sportowych, dopingu, przemocy i rasizmu.

 

Kto może skorzystać z programu Erasmus+?

- 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże;

- 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą;

- 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą;

- 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych;

- ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;

- ponad 25 tys. studentów otrzyma stypendia na wspólne studia magisterskie, które oznaczają studia w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą;

- 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy;

- 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy" i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych", zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność
i przedsiębiorczość;

- wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

                                                                                                                                 Źródło KE

 


 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl